Ireland

Học Bổng Chính Phủ Ireland 2020

Năm ngoái, Chính phủ Ireland đã cung cấp 1.193 học bổng Thạc sĩ ( Masters) và Tiến sĩ (Ph.D). Thời hạn của học bổng này sẽ là 1 năm, 2 năm và 3 hoặc 4 năm cho một tiến sĩ. Các ngành học Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật, Toán học (STEM) và Nghệ thuật, Nhân văn và Khoa học xã hội (AHSS). Mô tả […]